Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
33/KH-BDT 16-09-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"
53/QĐ-BDT 04-09-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Quản lý thực hiện Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2019
55-KL/TW 15-08-2019 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
307/TB-UBND 15-06-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐB các DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
Sown/KH-UBND 20-05-2019 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
36/QĐ-BDT 14-05-2019 Quyết định kiện toàn Tổ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh xây dựng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
187/BC-UBND 13-05-2019 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
183/TB-UBND 05-04-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
83/BDT-KHTH 22-03-2019 Công văn triển khai Hướng dẫn số 80/HD-BDT, về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/BC-BDT 22-03-2019 Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
24-CT/TU 12-03-2019 Chỉ thị của BTVTU về đại hội DTTS lần 3 năm 2019
09a/KH-BDT 12-03-2019 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2019
16/KH-BDT 27-02-2019 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
45/KH-BDT 27-12-2018 Kế hoạch Công tác Ban Dân tộc năm 2019
130/QĐ-BDT 14-12-2018 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
43/KH-TTra 05-12-2018 Kế hoạch Thanh tra năm 2019
04/KH-BDT 17-01-2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2018
05/KH-BDT 17-01-2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình làm việc năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
03/KH-BDT 17-01-2018 Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018
01/KH-BDT 12-01-2018 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
02/KH-BDT 12-01-2018 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018