Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
56/KH-BDT 28-11-2022 Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
557/BC-UBND 24-11-2022 Báo cáo công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
94/QĐ-BDT 17-11-2022 Quyết định thành lập đoàn công tác tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang năm 2022
55/KH-BDT 15-11-2022 Kế hoạch thực hiện Nội dung số 01, TIểu dự án 2, Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021, năm 2022
54/KH-BDT 14-11-2022 Kế hoạch tổ chức tặng quà, giao lưu thể thao kỷ niệm 191 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2022)
91/QĐ-BDT 11-11-2022 Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 9 Chương trình MTQG theo Quyết định số 1919/QĐ-TTg năm 2022
89/QĐ-BDT 11-11-2022 Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nội dung số 02, Tiểu dự án 01 thuộc Dự án 10: Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
90/QĐ-BDT 11-11-2022 Quyết định ban hành tài liệu tuyên truyền, thực hiện Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS&MN thuộc CTMTQG năm 2022
86/QĐ-BDT 08-11-2022 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
87/QĐ-BDT 08-11-2022 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
53/KH-BDT 07-11-2022 Kế hoạch chi tiết thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 9 Chương trình MTQG theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2022
52/KH-BDT 03-11-2022 Kế hoạch thực hiện Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2022
50/KH-BDT 03-11-2022 Kế hoạch thực hiện nội dung số 01, TIểu dự án 01 thuộc Dự án 10: Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín năm 2022
44/KH-BDT 10-10-2022 Kế hoạch thực hiệntuyên truyềnĐề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thốngtrong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Mô hình điểm tại xã Ái Quốc,huyện Lộc Bìnhnăm 2022
485/BDT-VP 06-10-2022 Hướng dẫntạm thời thực hiện một sốdựán, tiểu dựán thuộcChương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTSvà MN,giai đoạn2021-2025và năm 2022.
43/KH-BDT 27-09-2022 Kế hoạch thực hiện Nội dung 01: Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 –2030thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gi
43/KH-BDT 27-09-2022 KH thực hiện Nd01: Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 –2030thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gi
40/KH-BDT 01-08-2022 Kế hoạch tổ chức thực hiệnPhong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sứcxây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 –2025tại Ban Dân tộc
37/KH-BDT 14-06-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022
36/KH-BDT 03-06-2022 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơnnăm 2022
35/KH-BDT 25-05-2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Dân tộc tỉnh
30/KH-BDT 06-05-2022 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022
28/KH-BDT 04-05-2022 Kế hoạch thực hiệnĐề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnhLạng Sơn và Mô hình điểm tại xã Ái Quốc,huyện Lộc Bìnhnăm 2022.
27/KH-BDT 29-04-2022 Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2022
64/KH-UBND 26-03-2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 58-NQ-TU
20/KH-BDT 25-03-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
18/KH-BDT 15-03-2022 Ke hoach thuc hien chuyen doi vi tri cong tac năm 2022
02/2022/NQ-HĐND 11-03-2022 NQ về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện CTr PT KT-XH DTTS
39/KH-UBND 21-02-2022 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2022
12/KH-BDT 11-02-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Dân tộc năm 2022
11/KH-BDT 08-02-2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
10/KH-BDT 26-01-2022 Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Dân tộc năm 2022
09/KH-BDT 21-01-2022 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
06/KH-BDT 18-01-2022 Kế hoạch thăm, tặng quà của UBDT nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022
07/KH-BDT 18-01-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2022
03/KH-BDT 10-01-2022 KH DTBD NAM 2022
02/KH-BDT 06-01-2022 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
01/KH-BDT 05-01-2022 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng Ban Dân tộc năm 2022
71/KH_BDT 31-12-2021 Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến tại Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021-2025
58-NQ/TU 29-11-2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
61/KH-BDT 25-11-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23/CTr/TU ngày 27/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
2280/QĐ-UBND 21-11-2021 Quyết định ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2281/QĐ-UBND 21-11-2021 Quyết định ban hành Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
60/KH-BDT 15-11-2021 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc (bổ sung) năm 2021
209/KH-UBND 22-10-2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
57/KH-BDT 18-10-2021 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021
1719/QĐ-TTg 14-10-2021 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
56/KH-BDT 12-10-2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
55/KH-BDT 23-09-2021 Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc năm 2021
71/QĐ-BDT 20-09-2021 Quyết định phê duyệt tài liệu tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và mô hình điểm tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình năm 2021
612/QĐ-UBDT 16-09-2021 Quyết định phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
69/QĐ-BDT 13-09-2021 Quyết định thành lập Ban quản lý các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2021
67/QĐ-BDT 10-09-2021 Quyết định thành lập Ban điều hành, Tổ an toàn phòng, chống dịch covid-19 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
54/KH-BDT 10-09-2021 Kế hoạch phòng, chống dịch covid-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc covid-19 tại cơ quan Ban Dân tộc
65/QĐ-BDT 08-09-2021 Quyết định ban tài liệu tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
63/QĐ-BDT 30-08-2021 Quyết định Thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
52/KH-BDT 20-08-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
62/QĐ-BDT 19-08-2021 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Mô hình điểm "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025 tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
48/KH-BDT 19-08-2021 Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của Ban Dân tộc tỉnh đến năm 2025
1657/QĐ-UBND 19-08-2021 Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
49/KH-BDT 19-08-2021 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2021
134/BC-BDT 16-08-2021 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2021
176/KH-UBND 12-08-2021 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
47/KH-BDT 06-08-2021 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
46/KH-BDT 05-08-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đến năm 2025
334/BC-UBND 02-08-2021 Báo cáo tình hình KTXH tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
19/CT-TTg 16-07-2021 Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1227/QĐ-TTg 14-07-2021 Quyết định phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2021
36/KH-HĐGBC 18-06-2021 Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022
433/QĐ-UBDT 18-06-2021 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
234/CTr-BDT 10-06-2021 Chương trình tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" tháng 6 năm 2021
37/KH-BDT 09-06-2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
136/KH-UBND 09-06-2021 Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
861/QĐ-TTg 04-06-2021 Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
36/KH-BDT 28-05-2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng "THáng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2021
46/QĐ-BDT 21-05-2021 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
45/QĐ-BDT 14-05-2021 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Dân tộc năm 2021
178/BDT-VP 10-05-2021 Công văn đề nghị phối hợp thực hiện dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình hình thực hiện các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
31/KH-BDT 13-04-2021 Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thức hiện các chính sách dân tộc năm 2021
30/KH-BDT 09-04-2021 KE HOACH TAP HUAN NGUOI UY TIN 2021
29/KH-BDT 30-03-2021 Hoạt động kỷ niệm 75năm ngày thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộcnăm 2021
30/QĐ-BDT 23-03-2021 QĐ thanh lap Đoan công tác khao sat XDCSHTPTSX giai đoạn 2021-2025
635/QĐ-UBND 17-03-2021 Quyết định phê duyệt mô hình điểm
05/CT-UBND 16-03-2021 CHI THI THUC HIEN DU AN DU LIEU QUOC GIA VE DAN CU
27/KH-BDT 16-03-2021 Kế hoạch khảo sát XD chính sach giai đoạn 2021 - 2025
70/KL-BDT 25-02-2021 Kết luận thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các Chính sách Dân tộc tại huyện Lộc Bình
1784/UBND-TT 18-12-2020 Báo cáo chính trị và Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt nam lần thứ II năm 2020
48/KH-BDT 02-12-2020 Kế hoạch Tổng kết, đánh giá thưc hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn
47/KH-BDT 25-11-2020 Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc năm 2020
157/BC-BDT 23-11-2020 Báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 11 năm 2020
155/BC-BDT 19-11-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021
154/BC-BDT 18-11-2020 Báo cáo Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
46/KH-BDT 12-11-2020 Kế hoạch Tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng mô hình điểm Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơngiai đoạn 2021 -2025
46/KH-BDT 12-11-2020 Kế hoạch tổ chức Hội thảo, tuyên truyền, tham vấn xây dựng Mô hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2021 - 2025
142/BC-BDT 21-10-2020 Báo cáo Kết quả công tác dân tộc tháng 10 năm 2020
136/BC-BDT 14-10-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
45/KH-BDT 01-10-2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
45/KH-BDT 01-10-2020 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2020
44/KH-BDT 28-09-2020 Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm 2020
90/QĐ-BDT 28-09-2020 Quyết định Thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn