Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Kế hoạch Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, trọng tâm là chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Ban Dân tộc năm 2021. Ngày 31/5/2021, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5, trong đó lồng ghép sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác CCHC tại Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn”.

          Trong những năm qua công tác cải cách hành chính của Ban mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên so với yêu cầu thực tiễn còn nhiều bất cập, thứ hạng của đơn vị chưa được cải thiện đáng kể.

Với thực trạng nêu trên; tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc yêu cầu mỗi đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về công tác cải cách hành chính; đồng thời cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị, của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Vì vậy mỗi tập thể, cá nhân dù không được phân công nhiệm vụ phụ trách công tác cải cách hành chính trong đơn vị đều phải có tinh thần, trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực hiện tốt công tác này; cụ thể như việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở, nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng quy định...

          Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã quán triệt mục tiêu cải cách hành chính nước ta trong tình hình mới là: “xây dựng một nền hành chính dân chủ, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu quả theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất năng lực đáp ứng được công cuộc xây dựng và phát triển đất nước". Mục tiêu trên đã được Đảng, Nhà nước cụ thể hóa ngay từ đầu năm 2021 với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo, bứt phá”.

 Để thực hiện tốt mục tiêu và chủ đề trên, trong thời gian tới mỗi đảng viên, công chức, người lao động Ban Dân tộc cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết liệt, sáng tạo, chủ động thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021./.  

 

Lâm văn Viên - Chi bộ Ban Dân tộc