Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
136/NQ-CP 25-09-2020 Nghị quyết phát triển bền vững
128/BC-BDT 21-09-2020 Báo cáo Kết quả công tác dân tộc quý III năm 2020
1409/QĐ-TTg 15-09-2020 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030
42/KH-BDT 09-09-2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
122/BC-BDT 07-09-2020 Báo cáo công tác cải cách 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
41/KH-BDT 24-08-2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
40/KH-BDT 20-08-2020 Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 Tầm nhìn đến năm 2050
38/KH-BDT 23-07-2020 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
34/KH-BDT 10-07-2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1216/QĐ-UBND 29-06-2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
32/KH-BDT 19-06-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Dân vận của cơ quan hành chính thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020
31/KH-BDT 15-06-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại Ban Dân tộc
29/KH-BDT 03-06-2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho người có uy tín năm 2020
27/KH-BDT 07-04-2020 Kế hoạch Truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
23/KH-BDT 26-03-2020 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2020
31/BC-BDT 10-03-2020 Báo cáo Kết quả công tác dân tộc quý I; nhiệm vụ quý II năm 2020
21/KH-BDT 06-03-2020 Kế hoạch Kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách dân tộc năm 2019, tình hình tổ chức triển khai, thực hiện chính sách dân tộc năm 2020
19/KH-BDT 03-03-2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” và mô hình điểm tại xã Nhượng Bạn (xã Thống Nhất), huyện Lộc Bình năm 2020
16/KH-BDT 20-02-2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
21/BC-BDT 20-02-2020 Báo cáo Kết quả công tác dân tộc tháng 02, nhiệm vụ tháng 3 năm 2020
18/BC-BDT 13-02-2020 Báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng, chống tham nhũng tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020
33/BC-BDT 13-02-2020 Báo cáo tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2025
173/BC-BDT 17-12-2019 Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
167/BC-BDT 10-12-2019 Báo cáo kết quả công tác Ban Dân tộc năm 2019
21/BC-CĐCS 09-12-2019 Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2019
1747/QĐ-TTg 04-12-2019 Quyết định công nhân danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
88/2019/QH14 18-11-2019 Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030
90/2019/NĐ-CP 15-11-2019 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
148/BC-BDT 14-11-2019 Báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 11 và nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 12 năm 2019
141/TT-BCĐ 13-11-2019 Thông tri riệu tập Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019 (Ngày 25 - 26/11/2019)
140/BC-BDT 05-11-2019 Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
136/BC-BDT 01-11-2019 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
167/KH-UBND 25-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020
71/QĐ-BDT 22-10-2019 Quyết định Thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
35/KHBDT 30-09-2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại một số huyện trên địa bàn tỉnh năm 2019
323/KL-BDT 26-09-2019 Kết luận thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các Chính sách Dân tộc tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
33/KH-BDT 16-09-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"
53/QĐ-BDT 04-09-2019 Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý thực hiện Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2019
55-KL/TW 15-08-2019 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
307/TB-UBND 15-06-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐB các DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
Sown/KH-UBND 20-05-2019 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
36/QĐ-BDT 14-05-2019 Quyết định kiện toàn Tổ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh xây dựng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
187/BC-UBND 13-05-2019 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
183/TB-UBND 05-04-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh
83/BDT-KHTH 22-03-2019 Công văn triển khai Hướng dẫn số 80/HD-BDT, về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/BC-BDT 22-03-2019 Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
09a/KH-BDT 12-03-2019 Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2019
24-CT/TU 12-03-2019 Chỉ thị của BTVTU về đại hội DTTS lần 3 năm 2019
16/KH-BDT 27-02-2019 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
45/KH-BDT 27-12-2018 Kế hoạch Công tác Ban Dân tộc năm 2019
130/QĐ-BDT 14-12-2018 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
43/KH-TTra 05-12-2018 Kế hoạch Thanh tra năm 2019
05/KH-BDT 17-01-2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình làm việc năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
03/KH-BDT 17-01-2018 Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018
04/KH-BDT 17-01-2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2018
01/KH-BDT 12-01-2018 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
02/KH-BDT 12-01-2018 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018