Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27/7/2022 )
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ II giai đoạn 2009 - 2014

Hướng dẫn Công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ II giai đoạn 2009 - 2014

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-BCĐ ngày 11/8/2009 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; Hướng dẫn số 1315/UBDT-DTTS ngày 24/12/2013 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II;

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 28/5/2014 của Ban Chỉ đạo Đại hội (Gọi tắt là BCĐ Đại hội) đại biểu các dân tộc thiểu số Lạng Sơn lần thứ II về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ II,

BCĐ Đại hội hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ II giai đoạn 2009 - 2014 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thực hiện công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số nhằm ghi nhận biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn (2009 - 2014).

- Việc biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo trang trọng thiết thực. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải là những tấm gương sáng trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và gương mẫu trong lao động sản xuất, công tác và học tập, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tạo được sức lan tỏa lớn trong các tầng lớp nhân dân. Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng đều phải được bình xét công khai từ cơ sở theo đúng quy trình.

B. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG, THỦ TỤC HỒ SƠ

I. Khen thưởng tại Đại hội cấp huyện:

1. Hình thức: Giấy khen của UBND cấp huyện

2. Đối tượng

2.1. Tập thể: Là các thôn, bản, khối phố; xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được lựa chọn đi dự Đại hội cấp huyện (ưu tiên tập thể nhỏ).

2.2. Cá nhân: Là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc tiêu biểu thuộc các thôn, bản, khối phố; các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, được lựa chọn đi dự Đại hội cấp huyện (ưu tiên người lao động trực tiếp).  

3. Tiêu chuẩn

3.1. Tiêu chuẩn tập thể

- Đối với thôn, bản, khối phố: Là những tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Đối với các xã, phường, thị trấn: Ngoài các tiêu chuẩn trên, trong giai đoạn từ 2009 - 2014 phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, xếp loại tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có ít nhất 02 năm đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện: Trong giai đoạn từ 2009 - 2014 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (được cấp có thẩm quyền đánh giá), xếp loại tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 04 năm đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, có thành tích nổi bật một trong các lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực được tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao như: Xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường,  giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, được bình chọn là điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào xây dựng nông thôn mới.   

3.2. Tiêu chuẩn cá nhân

-  Cá nhân thuộc các thôn, bản, khối phố; xã, phường, thị trấn:

+ Đối với người lao động: Có thành tích nổi bật trong đời sống xã hội như phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự nơi cư trú, bảo vệ môi trường và có ý thức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc được chọn là điển hình tiên tiến đi dự Đại hội, có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.               

+ Đối với cán bộ, công chức thuộc các xã, phường, thị trấn: trong giai đoạn từ 2009 - 2014 kết quả xếp loại công chức, kết quả xếp loại đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có 02 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.  

- Cá nhân thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện:

Có thành tích xuất sắc tiêu biểu; trong giai đoạn từ 2009 - 2014, kết quả xếp loại công chức, kết quả xếp loại đảng viên phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có ít nhất 04 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và tham gia thực hiện có hiệu quả một trong các lĩnh vực hoặc những lĩnh vực được tham gia phù hợp với nhiệm vụ được giao như: phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, văn hoá xã hội, y tế, giáo dục, giữ gìn an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hoặc được chọn là điển hình tiên tiến tiêu biểu, có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

4. Số lượng:

Số lượng khen thưởng tại Đại hội do Ban Chỉ đạo cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình xem xét quyết định.

II. Khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh:

1. Hình thức: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

1.1. Đối tượng:

a) Tập thể:

Là các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu được chọn cử đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh (ưu tiên tập thể nhỏ ở cơ sở), gồm:

- Các thôn, bản, khối phố; các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh.

b) Cá nhân:

Là các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được chọn cử đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh (ưu tiên người lao động trực tiếp), gồm:

- Cá nhân thuộc các thôn, bản, khối phố; các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;

- Cá nhân thuộc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh.

* Việc lựa chọn các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh: Ban Tổ chức Đại hội cấp huyện lựa chọn những tập thể và cá nhân tiêu biểu nhất đại diện cho các lĩnh vực khác nhau đề nghị Đại hội cấp tỉnh khen thưởng (những tập thể và cá nhân đề nghị Đại hội cấp tỉnh khen thưởng thì không thực hiện khen thưởng tại Đại hội cấp huyện).          

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn tập thể:

- Đối với thôn, bản, khối phố: Là những tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Đối với xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện: Là những tập thể xuất sắc tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn (2009 - 2014) phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (được cấp có thẩm quyền đánh giá), xếp loại đảng, đoàn thể phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 05 năm đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và ít nhất 02 lần được các cấp, ngành tặng thưởng giấy khen.

- Đối với tập thể thuộc các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể tỉnh: Là những tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và tham gia thực hiện có hiệu quả một trong các lĩnh vực hoặc những lĩnh vực được tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao như: Phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, văn hoá xã hội, y tế, giáo dục, giữ gìn an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hoặc được chọn là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn từ (2009 - 2014) hoàn thành tốt nhiệm vụ (được cấp có thẩm quyền đánh giá), xếp loại đảng, đoàn thể phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 02 năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và ít nhất 02 lần được các cấp, ngành tặng thưởng giấy khen hoặc 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương.

2.2. Tiêu chuẩn cá nhân:

- Người lao động: Là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong số cá nhân được Đại hội đại biểu cấp huyện chọn cử đi dự Đại hội cấp tỉnh.

- Đối với cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn: Trong giai đoạn (2009 - 2014) phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (được cấp có thẩm quyền đánh giá), xếp loại đảng, đoàn thể phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 05 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và ít nhất 02 lần được các cấp, ngành tặng thưởng giấy khen.

- Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên: Chỉ xem xét đề nghị khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và tham gia thực hiện có hiệu quả một trong các lĩnh vực hoặc những lĩnh vực được tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao như: Phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, văn hoá xã hội, y tế, giáo dục, giữ gìn an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hoặc được chọn là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn từ (2009 - 2014) hoàn thành tốt nhiệm vụ (được cấp có thẩm quyền đánh giá), xếp loại đảng, đoàn thể phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 02 năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc ít nhất 01 lần được tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh, bộ ngành.

3. Số lượng:

- Cấp huyện: Mỗi huyện, thành phố được lựa chọn đề nghị khen thưởng tối đa 02 tập thể, 04 cá nhân;

- Cấp Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Do BCĐ Đại hội cấp tỉnh xem xét lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất.         

III. Đề nghị Trung ương khen thưởng (Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc)

1. Đối tượng:

Là đại biểu chính thức dự Đại hội tỉnh, do Ban Chỉ đạo đại hội cấp tỉnh xét chọn trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo đại hội cấp huyện.  

b. Tiêu chuẩn:

Những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội cùng cấp lần thứ nhất (thực hiện trong 5 năm 2009 - 2014). Riêng đối với đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức tính đến thời điểm đề nghị xét tặng phải có ít nhất 01 Bằng khen của UBND tỉnh, của bộ, ngành hoặc 02 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở trong thời gian từ 2009 - 2014.

IV. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng                    

1. Hồ sơ đề nghị UBND huyện khen thưởng (02 bộ), gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của UBND cấp xã hoặc của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (kèm theo danh sách);

- Biên bản cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã hoặc của cơ quan, đơn vị xét đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân, thời gian báo cáo 5 năm (2009 - 2014) và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu gửi kèm).

Riêng báo cáo thành tích của các tập thể thôn, bản, khối phố và cá nhân (người lao động) thuộc các thôn, bản, khối phố do UBND xã, phường viết báo cáo thành tích.

2. Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng (03 bộ), gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của UBND cấp huyện hoặc của thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (kèm theo danh sách);

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân, thời gian báo cáo 5 năm (2009 - 2014) và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên quản lý. (theo mẫu gửi kèm).

- Bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu gửi kèm).

Riêng báo cáo thành tích của các tập thể thôn, bản, khối phố và cá nhân (người lao động) thuộc các thôn, bản, khối phố do UBND xã, phường viết báo cáo thành tích.

3. Hồ sơ đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (03 bộ), gồm:  

- Tờ trình của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện (kèm theo danh sách);

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện;

- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân, thời gian báo cáo 5 năm (2009 - 2014) và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu gửi kèm).

Riêng báo cáo thành tích của các tập thể thôn, bản, khối phố và cá nhân (người lao động) thuộc các thôn, bản, khối phố do UBND xã, phường viết báo cáo thành tích.

* Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 15/9/2014.

V.  Kinh phí khen thưởng

- Nguồn tiền thưởng: Được trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng cấp tỉnh, cấp huyện (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011của Bộ Tài chính và Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về trích lập, quản lý quỹ thi đua khen thưởng).

- Mức thưởng: Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

C. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. Cấp huyện:

1. Phòng Dân tộc các huyện, thành phố: Là cơ quan Thường trực BCĐ Đại hội có nhiệm vụ tổng hợp, thẩm định hồ sơ trình UBND huyện, thành phố, UBND tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, (qua Phòng Nội vụ - cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố).      

2. Phòng Nội vụ các huyện, thành phố: Là đầu mối chủ trì, phối hợp với phòng Dân tộc tham mưu cho Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội cấp huyện về công tác khen thưởng của Đại hội; hướng dẫn cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện lập thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; trình UBND huyện, thành phố khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội đại biểu cấp huyện. Tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội cấp tỉnh.        

II. Cấp tỉnh:

1. Ban Dân tộc: Là cơ quan Thường trực BCĐ Đại hội có nhiệm vụ tổng hợp, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh khen thưởng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

2. Sở Nội vụ:  Là cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ thành tích các tập thể, cá nhân báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và trình Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu cho BCĐ Đại hội tỉnh đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc khen thưởng.

Trên đây là hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ II giai đoạn 2009 - 2014, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Ban Dân tộc và Sở Nội vụ để phối hợp giải quyết./.

 

 

 

Nơi nhận:                                              

- Ban Chỉ đạo ĐH TW (UB Dân tộc);                                    

- TT Tỉnh uỷ;                                                                          

- TT HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;                  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;                          

- Các thành viên BCĐ Đại hội; 

- C, PVP UBND tỉnh;

- Các phòng: TH, KTN, VX;

- Lưu: VT, (LHH).                                             

TM. BCĐ ĐẠI HỘI TỈNH

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Lý Vinh Quang

 

 

                                                                    

 

 

                                                                           

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số: 01 (Mẫu báo cáo thành tích của tập thể đề nghị UBND huyện, thành phố, UBND tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc khen thưởng).

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ .......
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..................., ngày …. tháng … năm 2014

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG ………1

 

 
 

 

Tên đơn vị đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể2

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: (từ 2009 - 2014)

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

+ Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Nêu thành tích nổi bật trong trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Nêu thành tích trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Trong công tác củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tại vùng dân tộc thiểu số....

 + Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước3.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước4.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể5.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG6

1. Danh hiệu thi đua:

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

____________

 

1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

2 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …).

3 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước), ví dụ:

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

4 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …

5 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.

6 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số: 02  (Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị UBND huyện, thành phố, UBND tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc khen thưởng).

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ .......
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..................., ngày … tháng … năm 2014

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG  ………1

 

 
 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Trú quán (xã, phường, thị trấn, huyện):

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: (từ 2009 - 2014)

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân2:

+ Báo cáo thành tích phải căn cứ vào nhiệm vụ được giao.

- Nêu thành tích nổi bật trong trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Nêu thành tích trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,

- Thành tích trong công tác củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tại vùng dân tộc thiểu số....

+ Việc thực hiện chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

+ Các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

....

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG3

1. Danh hiệu thi đua:

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

____________

1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

2 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …

3 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố..........tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 03: (Mẫu Báo cáo thành tích của các hộ nông dân (thuộc các thôn, bản, bản, khối phố, xã, phường, thị trấn) đề nghị UBND huyện, thành phố, UBND tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc khen thưởng)                         

 

                               

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ .......
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..................., ngày … tháng … năm 2014

 

 

         BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG  ………

 

 

I. Sơ yếu lý lịch

1. Họ và tên:   ……………… ………….  2. Nam, Nữ:…………………

3. Ngày, tháng, năm sinh:  ………/………/……… 4.  Dân tộc:…………

5. Chức vụ công tác hiện nay (ghi rõ chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể (nếu có)……………………………………………………………………

6. Nơi ở hiện nay (ghi rõ thôn, bản, khối phố, xã, thị trấn):………………

.....................................................................................................................

7. Số nhân khẩu trong hộ:………………………………………………

 

II. Thành tích đạt được

1. Gia đình xây dựng mô hình phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xóa đói giảm nghèo tại nơi cư trú.

Mô hành phát triển kinh tế gia đình tôi đang áp dụng là: Mô hành (V-A-C,V-A-C-R,........):..............................................................................    

Trong 05 năm vừa qua (2009 - 2014), bình quân mỗi năm gia đình tôi thu được ………………. .triệu đồng.

 

Riêng năm 2013 tổng thu nhập là................triệu đồng, trong đó:

a) Trồng trọt cho thu nhập...... triệu đồng, gồm:

 

TT

Loại cây trồng

Diện tích trồng

(ha)

Tổng số cây trồng

(cây)

Thu nhập (triệu đồng)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

b) Chăn nuôi cho thu nhập.....................triệu đồng, gồm:

 

TT

 

Loại con vật nuôi

Tổng số (con)

Thu nhập (triệu đồng)

Ghi chú

1

Gia súc

 

- Trâu

 

- Bò

 

- Lợn

- Dê, Ngựa, ...

 

.........................................

 

 

..............................................

 

 

..............................................

 

 

..............................................

 

..........................................

 

 

 

..........................................

 

2

Gia cầm

 

 

- Gà

 

-Vịt, ngan, ngỗng

 

..........................................

 

 

 

..........................................

 

..........................................

 

 

 

..........................................

 

3

Các con vật nuôi khác

 

 

- Thỏ, Nhím

 

- Ba ba, ...

 

..........................................

 

 

 

..........................................

 

..........................................

 

 

 

..........................................

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

c) Dịch vụ kinh doanh tổng hợp cho thu nhập..................triệu đồng, gồm:

 

TT

Loại hình dịch vụ

Thu nhập (triệu đồng)

Ghi chú

1

- Cho thuê máy cày, bừa, ...

- Vận chuyển; Xay xát lúa gạo, ...

 

 

2

- Dịch vụ kinh doanh tổng hợp (Lương thực, thực phẩm, văn phòng phẩm, phân bón, ...):

 

 

3

- Dịch vụ khác

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

d) Đóng góp, hỗ trợ cộng đồng: ................. triệu đồng, gồm:

- Giúp vốn cho .........hộ, với tổng số tiền là.............triệu đồng.

Tạo công ăn việc làm ổn định cho .........lao động. Thu nhập bình quân của người lao động là....................đồng.

- Đóng góp xã hội, cộng đồng (Làm đường, xây dựng nhà tình nghĩa, làm từ thiện,...): .............triệu đồng.

2. Thành tích trong công tác văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc tại vùng dân tộc thiểu số, trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới....

3. Mọi thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nơi cư trú.

4. Đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình cứ nếp sống văn hoá và được xã, phường công nhận Gia đình văn hóa các năm (2009 - 2013):

- Từ năm 2009 - 2013 đạt Gia đình văn hóa hoặc đạt Gia đình văn hóa tiêu biểu (được tặng Giấy khen hoặc Bằng khen);

5. Những hình thức khen thưởng cá nhân đã được nhận (Nêu số lượng Giấy khen, Bằng khen và các hình thức khen thưởng khác đã được các cấp khen thưởng trong 05 năm:

- Năm 2010: ........Giấy khen, .............Bằng khen.

- Năm 2011: ........Giấy khen, .............Bằng khen.

- Năm 2012: ........Giấy khen, .............Bằng khen.

- Năm 2013: .........Giấy khen, .............Bằng khen.

- Năm 2014: .........Giấy khen, .............Bằng khen.

 

 

                                                          

                                                                     ….........…, ngày      tháng      năm 2014

Xác nhận của UBND xã, thị trấn                  Người viết báo cáo thành tích

            (Ký, đóng dấu)                                             (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của UBND huyện, thành phố

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số: 04 (Biểu tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng thưởng bằng khen).

 

TT

Tên tập thể,

cá nhân

Tóm tắt thành tích tiêu biểu, nổi bật

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

                                                                            

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN

(Ký, đóng dấu)