Skip to main content

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Ban Dân Tộc on 20 January 2018

BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 01 Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932; Email: bdantoc@langson.gov.vn