Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Submitted by Ban Dan Toc on 18 August 2020

Cocautochuc.png

 

  • Lãnh đạo Ban
  1. Vi Minh Tú  - Trưởng ban - ĐT: 0205 3 889 198 
  2. Lâm Văn Viên - Phó Trưởng ban - ĐT: 0205 3 810 344
  3. Lý Văn Khi - Phó Trưởng ban - ĐT: 0205 3 812 609
  • Các phòng
  1. Đàm Danh Huỳnh - Chánh Văn phòng - ĐT: 0205 3 814 172
  2. Hứa Văn Duyên - Phó Chánh Văn phòng - ĐT: 0205 3 810 723
  3. Lăng Văn Hiền - Trưởng phòng Nghiệp vụ - ĐT: 0205 3 811 274
  4. Hoàng Thị Lệ - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - ĐT:  0205 3 814 820
  5. Bế Văn Sơn -  Phụ trách Thanh tra Ban - ĐT: 0205 3 810 948