Skip to main content
Submitted by Ban Dan Toc on 18 August 2020

Cocautochuc.png

 

  • Lãnh đạo ban
  1. Vi Minh Tú  - Trưởng ban - ĐT: 0205 3 889198 DĐ: 0982 283 111
  2. Lâm Văn Viên - Phó Trưởng ban - ĐT: 0205 3 810 344 DĐ: 0912 619 785
  • Các phòng
  1. Đàm Danh Huỳnh - Chánh Văn phòng - DĐ: 0839 395 188
  2. Hứa Văn Duyên - Phó Chánh Văn phòng - ĐT: 0205 3 810 723 DĐ: 0982 245 784 
  3. Lăng Văn Hiền - Trưởng phòng Nghiệp vụ - DĐ: 0982 908 488
  4. Hoàng Thị Lệ - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - ĐT:  0205 3 814 820 DĐ: 0987 551 388
  5. Bế Văn Sơn - Phó Chánh Thanh tra phục trách - ĐT: 0205 3 810 948  DĐ: 0983 846 188