Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển hạ tầng thuộc Chương trình 134-135

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15/9/2008 của Ủy Ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 2010;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011; Quyết định số 636/QĐ-UBND, ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

Ban chỉ đạo Chương trình 134-135 tỉnh đề nghị UBND các huyện và thành phố (gọi chung là UBND huyện)một số nhiệm vụ như sau:  

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 270/UBND-KTN, ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Quy chế quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thuộc Chương trình 134, 135. Trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng quy chế khai thác, quản lý sử dụng đối với các Dự án phát triển hạ tầng thuộc CT 134 - 135 giai đoạn II năm 2011 - 2012, trước khi khởi công xây dựng, phát huy tốt chức năng của ban giám sát xã, kiên quyết không đầu tư các công trình đối với các xã chưa xây dựng quy chế khai thác, quản lý sử dụng nhằm hạn chế và chống lãng phí vốn đầu tư xây dựng;  

2. Đối với các dự án, công trình được giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011 theo Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Đến nay UBND huyện đã được phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, khẩn trương triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công theo đúng quy trình xây dựng cơ bản hiện hành. Trong quá trình thi công đề nghị các chủ đầu tư phối hợp cùng với đơn vị tư vấn giám sát kỹ thuật phải thường xuyên kiểm tra công trình (lưu ý các hạng mục công việc theo thiết kế đặt ngầm thì phải có biên bản nghiệm đảm bảo kỹ thuật, chất lượng trước khi lấp), đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình. UBND huyện chỉ đạo các xã được giao làm chủ đầu tư dự án, phòng chuyên môn được giao làm chủ đầu tư dự án tích cực đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2012;  

3. Đối với các dự án, công trình chưa được phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật. UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn khẩn trương thẩm định và phê duyệt để thi công trong tháng 8 năm 2012;

4. Đối với các dự án, công trình thi công hoàn thành thì tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán theo quy định hiện hành;  

5. Đối với các dự án, công trình được giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III thuộc chương trình giảm nghèo bền vững năm 2012 tại Quyết định số 636/QĐ-UBND, ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đúng quy trình theo Thông tư số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15/9/2008 của Liên Bộ; 

6. UBND huyện chỉ đạo thành viên trong Tổ hỗ trợ kỹ thuật có nhiệm vụ giúp UBND các xã, thôn đặc biệt khó khăn làm chủ đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II, thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác đấu thầu theo Luật Đấu thầu; Hướng dẫn triển khai các văn bản về dự án đầu tư theo quy định, đặc biệt về hình thức đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng theo quy trình xây dựng cơ bản (Theo Quyết định số: 68 /QĐ-BCĐ ngày Lạng Sơn, ngày  14  tháng 6  năm 2012 của Ban chỉ đạo Chương trình 134 - 135 tỉnh Lạng Sơn).

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND các huyện và thành phố chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.