Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy chế nâng lương trước thời hạn

 

Quy chế về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với

công chức, người lao động Ban Dân tộc tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18  /QĐ-BDT ngày 06 /5/2015

của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐINH CHUNG

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          1. Quy chế này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, người lao động thuộc Ban Dân tộc lập thành tích xuất sắc trong  thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền khen thưởng (bằng văn bản) và trách nhiệm của cơ quan trong việc tổ chức thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn.

          2. Quy chế này áp dụng đối với những người là công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi chung là cán bộ) được áp dụng thang bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) đang làm việc tại các phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

          Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

          1. Việc xem xét, quyết định nâng lương trước thời hạn phải đảm bảo đúng đối tượng và công khai, dân chủ.

          2. Thành tích của cán bộ để tính xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định kể từ thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được của cán bộ trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch hoặc chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên; 04 năm gần nhất đối với các ngạch hoặc chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

- Đối với các trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian 06 năm và 04 năm tương ứng với từng trình độ đào tạo nêu trên không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

          3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn đối với một cá nhân cán bộ trong thời gian giữ một bậc lương nhằm đảm bảo cán bộ đều có điều kiện phấn đấu ngang nhau trong việc được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tạo động lực đối với cán bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          4. Việc nâng lương trước thời hạn cho cán bộ được xét từ thành tích khen thưởng cao đến thành tích khen thưởng thấp.    

Chương II

ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

          Điều 3. Điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn

          1. Đạt đủ 02 tiêu chuẩn:

          a) Được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên (đối với cán bộ, công chức); hoàn thành nhiệm vụ trở lên (đối với người lao động);

          b) Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức (đối với cán bộ, công chức); khiển trách, cảnh cáo, cách chức (đối với người lao động).

          2. Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản), nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng hoặc 12 tháng, cụ thể như sau:

          a) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

          b) Bằng khen của Bộ trưởng và tương đương, Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

          c) Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

          d) Bằng khen của các cơ quan Trung ương không cùng hệ thống (các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, cơ quan thuộc lực lượng vũ trang) đối với cán bộ đảm nhận các chức danh kiêm nhiệm trong cơ quan như Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn cơ sở và các chức danh khác;

          đ) Cán bộ bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ;

          e) Giấy khen của Trưởng ban Dân tộc;

          g) Giấy khen của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;

          h) Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;

          i) Cán bộ bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ loại khá trở lên.

          Điều 4. Thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn

          1. Trước 12 tháng so với thời gian thực hiện nâng bậc lương thường xuyên theo quy định đối với cá nhân được khen thưởng tại điểm a, b, c, d, đ Khoản 2 Điều 3 Quy định này.

          2. Trước 06 tháng so với thời gian thực hiện nâng bậc lương thường xuyên theo quy định đối với cá nhân được khen thưởng tại Điểm e, g, h và i Khoản 2 Điều 3 Quy định này.

Chương III

CHẾ ĐỘ  NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

          Điều 5. Tỷ lệ xét nâng bậc lương trước thời hạn

          1. Tỷ lệ và cách tính nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

          2. Hàng năm các phòng tiến hành bình xét cán bộ có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 Quy chế này đề nghị Hội đồng nâng bậc lương của Ban xem xét nâng bậc lương trước thời hạn.

            Điều 6. Ưu tiên trong bình xét nâng lương trước thời hạn

          1. Trường hợp trong một lần xét nâng bậc lương, số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ quy định  thì sẽ ưu tiên những người có thành tích cao hơn.

          2. Trường hợp có từ hai người đạt tiêu chuẩn ngang nhau trở lên mà chỉ tiêu không đủ để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả, thì ưu tiên theo thứ tự sau:

          - Cán bộ trong thời gian giữ bậc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhiều cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng.

          - Cán bộ có thành tích và số năm công tác trong ngành nhiều hơn, chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

          - Cán bộ có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được cấp có thẩm quyền công nhận).

          Điều 7. Chế độ khác quy định về nâng bậc lương trước thời hạn

          1. Cán bộ có đủ điều kiện và được xét nâng bậc lương trước thời hạn thì được tính để truy lĩnh tiền lương tăng thêm và truy nộp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

          2. Cán bộ trong thời gian giữ bậc lương nếu có một năm không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao (do cấp có thẩm quyền thông báo hoặc quyết định bằng văn bản) hoặc bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm) thì không được xét nâng lương trước thời hạn.

          3. Trong một năm, Hội đồng nâng bậc lương của Ban Dân tộc tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 01 lần vào quý IV (chậm nhất ngày 15/12 hàng năm).

Đối với những trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng, nhưng tại thời điểm 31/12 của năm đó còn thiếu từ 07 tháng trở lên để nâng bậc lương thường xuyên, thì Hội đồng nâng bậc lương vẫn họp xét và sẽ trình ban hành quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong quý I của năm sau liền kề trên cơ sở danh sách phê duyệt kết quả nâng bậc lương trước thời hạn họp năm trước, chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn sẽ tính vào năm sau.

          Điều 8. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu

          Cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đủ có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định:

          - Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên (đối với công chức); hoàn thành nhiệm vụ trở lên (đối với người lao động).

          - Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức (đối với công chức); khiển trách, cảnh cáo, cách chức (đối với người lao động).

          - Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

          Thời điểm thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu là tại thời điểm cán bộ có đủ kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh.

          Điều 9. Trường hợp cán bộ vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì cán bộ được chọn một trong hai chế độ quy định (Nếu cán bộ chọn chế độ nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì không tính vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn trong năm của cơ quan).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Ban

          1. Kiểm tra, hướng dẫn các phòng thực hiện đúng Quy chế này, đảm bảo công khai dân chủ, đúng chế độ, đúng thời gian quy định.

          2. Tổng hợp danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện báo cáo Hội đồng nâng bậc lương của Ban xem xét vào kỳ nâng bậc lương thường xuyên quý IV hàng năm.

          3. Báo cáo và niêm yết công khai kết quả thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ theo quy định.

          4. Lập danh sách đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với các chức danh, đối tượng của Ban thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo mẫu quy định gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét quyết định.

          5. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện, tỷ lệ phần trăm số người được nâng bậc lương trước thời hạn và đăng ký chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm sau theo mẫu gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định.

          Điều 11. Trách nhiệm của trưởng các phòng thuộc Ban

          1. Phổ biến rộng rãi Quy chế này đến toàn thể cán bộ thuộc phòng mình quản lý.

          2. Hàng năm tổ chức bình xét, lập hồ sơ cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn gửi về Văn phòng Ban tổng hợp trình Hội đồng nâng bậc lương của Ban xem xét nâng bậc lương trước thời hạn.

          - Thành phần Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn gồm: Lãnh đạo Ban; đại diện cấp ủy; đại diện BCH Công đoàn; cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ (làm thư ký Hội đồng).

          - Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn gồm:

          + Văn bản đề nghị xét nâng bậc lương;

          + Biên bản họp xét của đơn vị;

          + Quyết định nâng bậc lương đang hưởng (bản phôtô);

          + Hình thức được khen thưởng (bản phôtô).

          Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các phòng phản ánh kịp thời về Văn phòng Ban để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Sành Lẩy