Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo số lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

Thông báo số lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.png

 

Ngày 31/3/2022, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 465/TB-UBDT Thông báo số lượng người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Theo đó, Ủy ban Dân tộc thông báo tổng số người có uy tín của các tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 là 29.420 người.

Tỉnh Lạng Sơn có 1.649 người (1.433 nam, 216 nữ) theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Trong đó, thành phố Lạng Sơn 87 người; huyện Cao Lộc 154 người; huyện Chi Lăng 159 người; huyện Hữu Lũng 172 người; huyện Lộc Bình 212 người; huyện Đình Lập 107 người; huyện Văn Lãng 164 người; huyện Tràng Định 172 người; huyện Văn Quan 122 người; huyện Bình Gia 145 người; huyện Bắc Sơn 155 người.

Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Văn phòng Ban Dân tộc