Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Ban Dân Tộc on 20 January 2018

Tên cơ quan: BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Trụ sở: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053 810429 - Fax: 02053 810932

E-mail: bandantoc@langson.gov.vn