1. Lãnh đạo Ban:

- Vi Minh Tú  - Trưởng ban - ĐT: 0205 3 889 198 

- Lâm Văn Viên - Phó Trưởng ban - ĐT: 0205 3 810 344

- Lý Văn Khi - Phó Trưởng ban - ĐT: 0205 3 812 609

2. Các phòng:

- Hứa Văn Duyên - Phó Chánh Văn phòng - ĐT: 0205 3 810 723

- Lăng Văn Hiền - Trưởng phòng Nghiệp vụ - ĐT: 0205 3 811 274

- Hoàng Thị Lệ - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - ĐT:  0205 3 814 820

- Hoàng Mạnh Linh - Phó Chánh Thanh tra