Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Ban Dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch số 05/KH-BDT ngày 21/01/2021 của Ban Dân tộc về cải cách hành chính Ban Dân tộc năm 2021. Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, cụ thể như sau:

Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 01 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Subscribe to Cải cách hành chính