• Lãnh đạo Ban
  1. Vi Minh Tú  - Trưởng ban - ĐT: 0205 3 889 198 
  2. Lâm Văn Viên - Phó Trưởng ban - ĐT: 0205 3 810 344
  3. Lý Văn Khi - Phó Trưởng ban - ĐT: 0205 3 812 609
  • Các phòng
  1. Hứa Văn Duyên - Phó Chánh Văn phòng - ĐT: 0205 3 810 723
  2. Lăng Văn Hiền - Trưởng phòng Nghiệp vụ - ĐT: 0205 3 811 274
  3. Hoàng Thị Lệ - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - ĐT:  0205 3 814 820
  4. Hoàng Mạnh Linh - Phó Chánh Thanh tra