Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC

          Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BDT ngày 22/02/2023 của Ban Dân tộc thực hiện bồi dưỡng kiến thức năm 2023 thuộc Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 5 của Chương trình 1719 (CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và MN), theo Kế hoạch, Ban Dân tộc phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 12 lớp bồi dưỡng, trong đó có 07 lớp đối tượng 3; 05 lớp đối tượng 4.

          Hôm nay ngày 21/9/2023 Ban Dân tộc phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, 01 lớp đối tượng 3 tại Nhà khách Tỉnh ủy và 01 lớp đối tượng 4 tại Nhà Khách sạn Công đoàn.

       Ảnh: Đồng chí lãnh đạo Ban khai mạc lớp bồi dưỡng.

 

         Nội dung bồi dưỡng gồm 06 chuyên đề lý thuyết: Chuyên đề 1: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Chuyên đề 2: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Chuyên đề 3: Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; Chuyên đề 4: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Chuyên đề 5: Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Chuyên đề 6: Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

          Thời lượng 05 ngày/lớp bồi dưỡng, trong đó 03 ngày học lý thuyết, 01 ngày hướng dẫn ôn tập và viết bài thu hoạch, 01 ngày đi thăm quan học tập kinh trong tỉnh.

          Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc nhằm trang bị, bổ sung thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng để từng bước nâng cao hơn nữa cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tham gia hiệu quả hơn vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cũng như việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương./

                                                                                                                                 Hoàng Thị Lệ

                                                                                                              Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ