Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn công tác thanh tra

Thực hiện Kế hoạch số 149/TTr-PCTN ngày 10/11/2021 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Tập huấn Nghị định số 124/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011 và các Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ mới ban hành. Thanh tra Tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn vào ngày 19/11/2021, tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Thành phần tham dự Hội nghị tập huấn gồm Lãnh đạo và công chức Thanh tra tỉnh; Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố; Toàn thể cán bộ công chức Thanh tra các sở, ban, ngành và Thanh tra các huyện, thành phố. Các thành phần tham dự Hội nghị tập huấn đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao thủ trưởng cơ quan đã cử 02 công chức Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tham dự Hội nghị tập huấn.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Qua Hội nghị tập huấn, công chức làm công tác thanh tra đã nắm bắt được kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại và kịp thời cập nhật Nghị định của Chính phủ và các Thông tư mới ban hành của Tổng Thanh tra Chính phủ để vận dung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới./.

                                       Mạnh Linh - Thanh tra Ban Dân tộc