Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÁT HUY HƠN NỮA VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân ở các địa phương, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò của mình và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Người có uy tín thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối cho cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tội phạm,TNXH, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo; vận động, giáo dục con cháu, cộng đồng bảo vệ, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản khối phố văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đặc biệt là kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng chức năng giúp các ngành chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn nhiều hoạt động có nguy cơ vi phạm pháp luật; cùng với cấp ủy, chính quyền tham gia giải quyết nhiều vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai, không để các phần tử xấu lợi dụng để tuyên truyền, kích động, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

Những việc làm đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng này trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để người có uy tín thực hiện nhiệm vụ của mình.

(Hội nghị tập huấn cho người có uy tín tại huyện Bắc Sơn)

Ban Dân tộc tỉnh, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức có hiệu quả các lớp bồi dưỡng cho người có uy tín, nhằm trang bị, bổ sung, củng cố thêm những kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, nông nghiệp, nông thôn; bảo vệ môi trường; kiến thức về quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cung cấp, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh,

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong cộng đồng, tại địa phương nới cứ trú, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là những vụ việc phức tạp về ANTT; vận động, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh để người có uy tín được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi mở rộng thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn.

Tổ chức hội nghị sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng đối với người có uy tín có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác giữ gìn ANTT ở địa phương; thăm hỏi, động viên về vật chất và tinh thần…nhằm để người có uy tín tiếp tục chung tay xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

 

Lâm Văn Viên – Phó trưởng Ban Dân tộc